ເປັນຫຍັງຈິ່ງແມ່ນຮຸ້ນອາເມລິກາ
ພວກເຮົາຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈທີ່ແບ່ງປັນຄວາມຊໍານານຂອງພວກເຮົາກັບໂລກ

Standard & Poor’s, S&P 500 ແມ່ນໜຶ່ງໃນເກນມາດຕະການທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປສ່ວນໃຫຍ່ສໍາລັບຕະຫລາດຮຸ້ນອາເມລິກາທັງໝົດ. ຄັ້ງໜຶ່ງ ຮຸ້ນ Dow Jones Industrial Average (DJIA) ແມ່ນເປັນດັດສະນີທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດສໍາລັບຮຸ້ນອາເມລິກາ ແຕ່ເນື່ອງຈາກ ຮຸ້ນ DJIA ລວມມີພຽງແຕ່ 30 ບໍລິສັດ, ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເຫັນດີວ່າຮຸ້ນ S&P 500 ເປັນຕົວແທນທີ່ດີກວ່າຂອງຕະຫລາດອາເມລິກາ.

ຮຸ້ນ S&P 500 ແມ່ນຖືກອອກແບບໃຫ້ເປັນຕົວບົ່ງຊີ້ອັນດັບຕົ້ນຂອງຕະຫລາດຮຸ້ນອາເມລິກາ ແລະ ໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນລັກສະນະຂອງຄວາມສ່ຽງ/ຜົນຕອບແທນຂອງບໍລິສັດຮຸ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນໃນອາເມລິກາ. ບໍລິສັດທີ່ລວມຢູ່ໃນດັດສະນີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໂດຍຄະນະກໍາມະການດັດສະນີ S&P, ທີມນັກວິໃຈ ແລະ ນັກເສດຖະສາດຢູ່ທີ່ກຸ່ມຮຸ້ນ Standard & Poor's. ຮຸ້ນ S&P 500 ແມ່ນດັດສະນີນໍ້າໜັກຕະຫລາດ - ແຕ່ລະນໍ້າໜັກຮຸ້ນແມ່ນເປັນສັດສ່ວນຕໍ່ມູນຄ່າຕະຫລາດ. ຄວາມຈິງ, ຫລາຍຄົນພິຈາລະນາມັນຄືເປັນນິຍາມຕະຫລາດ.

500 ບໍລິສັດເຫລົ່ານີ້ກວມເອົາ 75% ຂອງຕະຫລາດຫລັກຊັບອາເມລິກາ ຈາກການນໍາໃຊ້ທຶນ. ພວກມັນຖືກຂຶ້ນທະບຽນຢູ່ໃນໜຶ່ງຂອງຕະຫລາດຫລັກຊັບອາເມລິການຫລາຍຕະຫລາດ ເຊັ່ນຕະຫລາດ NYSE&NASDAQ.

ມີຫລາຍເຫດຜົນທີ່ລົງທຶນໃນຕະຫລາດຮຸ້ນອາເມລິກາ. ຂ້າງລຸ່ມແມ່ນບາງດ້ານເຫດຜົນທີ່ສໍາຄັນ:


ກົດຮູບເພື່ອຂະຫຍາຍໃຫຍ່

1. ຜົນຕອບແທນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງໂລກ


ຕະຫລອດໄລຍະຍາວ, ການລົງທຶນໃນພອດທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຮຸ້ນ S&P 500 ຈະໃຫ້ຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 9.55% ຈາກປີ 1928-2015. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນ 50 ປີຜ່ານມາ, ບັນດາບໍລິສັດ S&P 500 ມີຄ່າສະເລ່ຍຜົນຕອບແທນປະຈໍາປີດີກວ່າ 9.8%. ບໍ່ມີຕະຫລາດໃດ ທີ່ມີຜົນຕອບແທນດີກວ່ານັ້ນ. ຫລືເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງເປັນຄົນທີ່ສະຫລາດໃນການລົງທຶນ ເພື່ອຫາຜົນຕອບແທນ 9.8% ໃນການລົງທຶນຮຸ້ນຂອງທ່ານ ແຕ່ລະປີ ສໍາລັບ 50 ປີຜ່ານມາ. ທັງໝົດທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຮັດແມ່ນຊື້ຈໍານວນຮຸ້ນ S&P 500 ແລະ ເກັບມັນໄວ້.

ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ Warren Buffett ໄດ້ເຮັດຢ່າງແທ້ຈິງ, ເວລາສ່ວນໃຫຍ່. ແນ່ນອນ, ລາວເປັນຄົນສະຫລາດໃນການລົງທຶນ; ບໍລິສັດລາວ, Berkshire Hathaway ໄດ້ຊື້ຮຸ້ນໃນລາຄາດີທີ່ສຸດ ແລະ ລາວຊ່ວຍບໍລິສັດເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ກ້າວເຖິງສັກກະຍະພາບຢ່າງເຕັມທີ່ ດ້ວຍແຮງງານຫລາຍກວ່າ 250,000 ຄົນ. ໃນທາງກັບກັນ, ບໍລິສັດ Berkshire Hathaway ແມ່ນສະເລ່ຍມີການເຕີບໂຕໃນມູນຄ່າຈັບຈອງ 19.7% ຕໍ່ປີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເປັນເວລາ 50 ປີຜ່ານມາ, ຕັ້ງແຕ່ປີ 1965!

ສະຖິຕິບໍ່ຕົວະ. ຄວາມຈິງຄືຄວາມຈິງ. ບໍລິສັດ S&P500 ຈະສືບຕໍ່ມີຜົນດໍາເນີນງານທີ່ດີກວ່າບໍລິສັດອື່ນ ຈາກຕະຫລາດໃດໜຶ່ງໃນໂລກ.

ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການລົງທຶນ
ວິຖີ ທີ່ໂລກກ້າວໜ້າ


2. ປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ


ປະລິມານການຊື້ຂາຍໃນແຕ່ລະວັນຢູ່ໃນຕະຫລາດຮຸ້ນ NYSE ແລະ NASDAQ ສະເລ່ຍແມ່ນຢູ່ທີ່ປະມານ 150 ຕື້ໂດລາ ໃນແຕ່ລະວັນ. ຄືເປັນນັກລົງທຶນ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນໃນຕະຫລາດທີ່ຊື້ຂາຍໜາແໜ້ນ ເພື່ອວ່າທ່ານມີທາງເລືອກໃນການຊື້ ແລະ ຂາຍການລົງທຶນຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ລາຄາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ລຸກຂຶ້ນຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ຕໍ່ກັບໄພຄຸກຄາມຕະຫລາດໃດໜຶ່ງ


3. ຕະຫລາດຮຸ້ນຂອງໂລກ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແມ່ນປະເທດທີ່ບໍລິຫານຈັດການກັບເງິນທຶນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂລກ ດ້ວຍມາດຕະການໃດໜຶ່ງ. ມັນເປັນສູນກາງລົງທຶນຮ່ວມຮຸ້ນຂອງໂລກ ທີ່ກວມເອົາຫລາຍກວ່າ 60%. ມີຈໍານວນບຸກຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງສຸດ ແລະ ກຸ່ມລາຍໄດ້ປານກາງ. ບຸກຄົນ, ກຸ່ມ ແລະ ອົງກອນສະຖາບັນເຫລົ່ານີ້ແມ່ນເປັນຜູ້ຊື້ຕົ້ນຕໍ່ ໃນຕະຫລາດທຶນອາເມລິກາ. ໂດຍລວມແລ້ວ ເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ຖອກເງິນຈໍານວນມະຫາສານ (ຕື້ຫາໂກດໂດລາ) ເຂົ້າໃນວອນສະຕີດ ທີ່ເປັນກະດູກສັນຫລັງຂອງຕະຫລາດຮຸ້ນອາເມລິກາ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນ (ນັກລົງທຶນບຸກຄົນ) ໄດ້ຮັບບັນຫາໃນລະຫວ່າງເກີດວິກິດການ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບໍ່ມີຕະຫລາດຮຸ້ນໃດ ທີ່ຈະຟື້ນຕົວໄວກວ່າຕະຫລາດອາເມລິກາ ໃນສະຖານະການຫລັງຈາກວິກິດການ. ປະຫວັດສາດໄດ້ພິສູດອີກຄັ້ງ ອີກຄັ້ງ ຕັ້ງແຕ່ເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າໃນຊຸ່ມປີ 1920.

ເງິນບໍ່ແມ່ນຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຕ່ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ


4. ທະນາຄານກາງອາເມລິກາ


ທະນາຄານກາງອາເມລິກາແມ່ນອົງກອນທາງການເງິນທີ່ມີອໍານາດສູດ ແລະ ລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກປະຈຸບັນນີ້. ນະໂຍບາຍຂອງມັນແມ່ນກໍານົດເສດຖະກິດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ແລະ ສ່ວນອື່ນໆຂອງໂລກ. ທະນາຄານກາງອາເມລິກາແມ່ນເປັນຕະຫລາດທີ່ເປັນມິດ. ແຜນງານປ່ອຍປະລິມານເງິນຈາກ 2008-2014 ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ເສດຖະກິດ ອາເມລິກາ ແລະ ຕະຫລາດຮຸ້ນ ຟື້ນຕົວຈາກວິກິດການການເງິນປີ 2007/8. ຈາກຜົນດັ່ງກ່າວ, ຮຸ້ນ S&P 500 ແມ່ນໄດ້ດີດໂຕສູງຂຶ້ນຫລາຍຄັ້ງໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ, ສະນັ້ນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ.

5. ຕະຫລາດເອກະລາດ


ຕະຫລາດຮຸ້ນອາເມລິກາແມ່ນຖືວ່າ ເປັນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຫລາຍສຸດໃນໂລກ ໃນດ້ານການແຊກແຊງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງການເມືອງພາຍໃນ ເຊັ່ນ ການເລືອກປະທານາທິບໍ່ດີໃໝ່.

ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ ທີ່ຈະຝັນ ແລະ ປະຕິບັດ ແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ


6. ເປີດໃຫ້ທຸກຄົນ


ທຸກຄົນ ທີ່ອາຍຸເກີນ 18 ປີ ໃນໂລກ (ນອກເໜືອຈາກພົນລະເມືອງຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຫ້າມສົ່ງສິນຄ້າຂອງອາເມລິກາ) ແທ້ຈິງແລ້ວ ສາມາດຊື້ຮຸ້ນ ທີ່ຢູ່ໃນຕະຫລາດຮຸ້ນອາເມລິກາ ຜ່ານບໍລິສັດນາຍໜ້າ. ສະມາຊິກພວກເຮົາມາຈາກຫລາຍຮ້ອຍປະເທດ ແລະ ສາມາດຊື້ຂາຍໃນຕະຫລາດດຽວກັນ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ . ມັນແມ່ນປັດໃຈບວກທີ່ໃຫຍ່ ສໍາລັບ Financial.org ເພື່ອເນັ້ນໃສ່ຕະຫລາດຮຸ້ນອາເມລິກາ.​

7. ຄວບຄຸມເປັນຢ່າງດີ


ມີຫລາຍກວ່າຕະຫລາດຫລັກຊັບ ແລະ ເອເລັກໂຕນິກຫລາຍກວ່າ 30 ຕະຫລາດໃນອາເມລິກາ.​ ທັງໝົດທີ່ລວມຢູ່ໃນຮຸ້ນ NYSE & NASDAQ ແມ່ນຖືວ່າ ເປັນບາງຮຸ້ນທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ່ ແລະ ຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດ. ນັ່ງຢູ່ໃນຈຸດສູງສຸດຂອງກອບກົດໝາຍນີ້ແມ່ນຄະນະກໍາມະການຕະຫລາດຫລັກຊັບອາເມລິກາ (SEC) ທີ່ເຮັດວຽກຄືເປັນອົງກອນຄຸ້ມຄອງທີ່ປະກອບດ້ວຍຫລາຍພະແນກ ເພື່ອຮັບປະກັນຕະຫລາດໃຫ້ມີຄວາມທ່ຽງທໍາ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ກົດໝາຍຫລັກຊັບ ແລະ ການເງິນໃນອາເມລິກາ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຄອບຄຸມທີ່ສຸດໃນໂລກປະຈຸບັນນີ້. ແມ້ແຕ່ ຫລາຍໆສະຖາບັນການເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ເຊັ່ນ: Deutsche Bank, Bank of America, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ແລະ HSBC ຍັງໄດ້ຖືກປັບໄໝຫລາຍຕື້ໂດລາ ໂດຍຄະນະ SEC ດັ່ງກ່າວ ພາຍໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂໍ້ຫາເຮັດຜິດກົດໝາຍ. ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະຢາກຫຍຸ້ງກັບຄະນະ SEC!

ເໜືອກວ່າຄວາມຕ້ອງການທາງການເງິນຂອງທ່ານ ເຮັດໃຫ້ຝັນຂອງທ່ານເປັນຈິງ


8. ອາເມລິກາແມ່ນການສ້າງສັນ ແລະ ຄວາມຄິດທີ່ດີ


ບັນດາບໍລິສັດຮຸ້ນ S&P 500 ໄດ້ນໍາພາໂລກ ບໍ່ວ່າ ທ່ານຈະມັກມັນຫລື ບໍ່. ຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນກໍານົດແນວໂນ້ມໂລກ,​ ຮັກສາຊີວິດຫລາຍລ້ານຄົນ, ສ້າງຄວາມບັນເທິ່ງໃຫ້ຫລາຍກວ່າຮ້ອຍລ້ານຄົນ ແລະ ຫັນໂລກເຂົ້າສູ່ຍຸກໂລກາພິວັດໃນປະຈຸບັນ. ໄອໂຟນ, ເຟສບຸກ, ວິນໂດ, ວັກຊີນ, ຢາ, ຍົນ, ອາວຸດ, ໄມໂຄຊິບ, ໄຟເບີອອບຕິກສ ແລະ ຫລາຍຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ ທັງໝົດຖືກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ດໍາເນີນການຕະຫລາດໂດຍໜຶ່ງ ຫລື ຫລາຍບໍລິສັດໃນຮຸ້ນ S&P 500 ຫລື ເຄືອຂ່າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມີຢູ່ໃສ່ທີ່ທ່ານຄິດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນກໍາໄລ 9.8% ຕໍ່ປີ ໃນເຄິ່ງສັດຕະວັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່?

9. ປັດໃຈເງິນໂດລາອາເມລິກາ


ບໍ່ຄວນເກັບໄຂ່ທັງໝົດຂອງທ່ານໄວ້ໃນກະຕ່າດຽວ. ບໍ່ຄວນເກັບເງິນຂອງທ່ານໄວ້ເປັນສະກຸນເງິນດຽວ. ນັກລົງທຶນຈາກທົ່ວໂລກ ແມ່ນໄດ້ຮັບການແນະນໍາໃຫ້ຮັກສາຊັບສິນ 20-30% ຂອງຊັບສິນເຂົາເຈົ້າເປັນເງິນໂດລາອາເມລິກາ ເນື່ອງຈາກເງິນໂດລາ ຍັງຖືເປັນສະກຸນເງິນອັນດັບ 1 ຂອງໂລກໃນປະຈຸບັນ. ມັນເປັນສິ່ງຄໍ້າປະກັນການແຂງຄ່າ ແລະ ອ່ອນຄ່າຂອງສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ. ບຸກຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈະຮັກສາການລົງທຶນເງິນໂດລາຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ? ເຂົາເຈົ້າຊື້ພັນທະບັດລັດຖະບານ, ພັນທະບັດ ແລະ ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ S&P 500.

ສະຫລຸບ:


ຄົນທີ່ລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກລົງທຶນ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດຮຸ້ນ S&P 500. Carl Icahn, Bill Gates, Jeff Bezos ແລະ Warren Buffet ພຽງແຕ່ໃສ່ຊື່ບາງຄົນ. ທະນາຄານ, ກອງທຶນຮ່ວມ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທົ່ວທຸກມູມໂລກ ເປັນເຈົ້າຂອງຮຸ້ນ S&P 500 ໃນອາເມລິກາ. ບໍ່ມີເຫດຜົນໃດ ທີ່ໃຜຄົນໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາຄວນຈະເຮັດໃນສິ່ງດຽວກັນ. ການລົງທຶນໃນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອາເມລິກາແມ່ນກົນລະຍຸດການລົງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງ ສໍາລັບທຸກຄົນ!

ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019