ການຊື້ຂາຍຮຸ້ນອາເມລິກາ
FINANCIAL.ORG ໄດ້ສົ່ງເສີມການຊື້ຂາຍ ດ້ວຍແນວຄວາມຄິດການລົງທຶນ

ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການລົງທຶນ ແລະ ການຊື້ຂາຍ. ການລົງທຶນແມ່ນເລື່ອຍໆກ່ຽວຂ້ອງກັບຜົນລັບທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ແນ່ໃສ່ເປົ້າໝາຍການເງິນໄລຍະກາງ ແລະ ຍາວ.​ການຊື້ຮຸ້ນບັນດາບໍລິສັດ S&P 500 ແລະ ເກັບໄວ້ເປັນເວລາສອງສາມປີ ດ້ວຍຜົນຕອບແທນປະຈໍາປີທີ່ເກືອບຈະແນ່ນອນ 9-10% ແມ່ນການລົງທຶນ.

ໃນຂະນະທີ່ ການຊື້ຂາຍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັງກໍາໄລສໍາລັບກໍາໄລໄລຍະສັ້ນ.

ເປັນຫຍັງບໍ່ປ່ຽນການຊື້ຂາຍເປັນການລົງທຶນ?


ທໍາອິດ, ຄວາມເຊື່ອໃນການລົງທຶນ-ການຊື້ຂາຍໃໝ່. ຢູ່ທີ່ Financial.org, ພວກເຮົາຕ້ອງການປ່ຽນການຮັບຮູ້ນີ້ ແລະ ສົ່ງເສີມແນວຄິດການຊື້ຂາຍໃໝ່ ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໃນການລົງທຶນ. ຖ້ານັກລົງທຶນຊື້ຂາຍເພື່ອຜົນຕອບແທນໄລຍະສັ້ນ,​ ລາວຈະເບິ່ງຄືວ່າເກັງກໍາໄລ. ແຕ່ຖ້ານັກລົງທຶນເລືອກຮຸ້ນດີໆໃນລາຄາດີໆ, ລາວຈະລົງທຶນຜ່ານການຊື້ຂາຍ. ການຊື້ຂາຍກາຍເປັນພາຫະນະ ຂະນະທີ່ການລົງທຶນແມ່ນກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປັບປ່ຽນກອບຂະບວນທັດນີ້ແມ່ນສາມາດສ້າງປະໂຫຍດໄດ້ຫລາຍ.

ຢູ່ກັບສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ - ມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ປະຕິບັດ.


ສອງ, ຢູ່ກັບຫລັກສູດຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາຕ້ອງການສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ຮຽນຮູ້ຊື້ຂາຍ ດ້ວຍການແນ່ໃສ່ພຽງແຕ່ຮຸ້ນທີ່ຖືກເລືອກຂອງບໍລິສັດ S&P 500. ເພື່ອເພີ່ມການຊື້ຂາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສູງສຸດຕະຫລອດໄລຍະຍາວ, ນັກລົງທຶນຄວນຈະພັດທະນາວິຖີ ພຽງແຕ່ຊື້ຂາຍ ຮຸ້ນທີ່ດີສຸດ ໃນໂລກເຊັ່ນ: ກູໂກ້, ແອ໋ບເປີ້ນ, Exxon Mobile, ອື່ນໆ.

ຫລຸດຕົ້ນທຶນການຊື້ຂາຍທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນໃຫ້ໜ້ອຍສຸດ


Financial.org ແມ່ນສາມາດຮັບປະກັນບັນຊີຊື້ຂາຍຜົນຕ່າງທີ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ສໍາລັບສະມາຊິກຂອງມັນ. Financial.org ຍັງພະຍາຍາມຮ່ວມມືກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນ ທີ່ຕ້ອງການມອບບັນຊີຊື້ຂາຍສ່ວນຕ່າງທີ່ບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພວກເຮົາ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນໂດຍທົ່ວໄປ ຈະເກັບອັດຕາຄ່າທໍານຽມສ່ວນຕ່າງ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປ ຕໍ່າກວ່າບັດເຄຣດິດ ແລະ ເງິນກູ້ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຖືກຄໍ້າປະກັນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມີຊ່ອງຫວ່າງສໍາລັບການເຈລະຈາ ເນື່ອງຈາກອັດຕາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເງິນກູ້ສ່ວນຕ່າງ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກບັງຄັບໂດຍກົດໝາຍສະຫະພັນ ຫລື ລະບຽບລັດຖະບານກາງ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຈໍານວນສະມາຊິກພວກເຮົາ ຄືເປັນເບັ້ຍຕໍ່ລອງ ເຈລະຈາສໍາລັບບັນຊີຊື້ຂາຍສ່ວນຕ່າງທີ່ບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ ສໍາລັບສະມາຊິກພວກເຮົາທັງໝົດ.​

Financial.org - ສູດທໍາມະດາສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດ


ປະກອບສອງຍຸດທະສາດເຂົ້າດ້ວຍກັນ ບວກກັບຈຸດເດັ່ນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ນອກຈາກຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທາງການເງິນທີ່ເໝາະສົມ ເຊິ່ງ Financial.org ຈະສືບຕໍ່ສະໜອງໃນທຸກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ຕາມທາງ, ພວກເຮົເຊື່ອວ່າ ສະມາຊິກພວກເຮົາຈະສາມາດພັດທະນາທັກສະການຊື້ຂາຍທີ່ດີ ເພື່ອສ້າງຜົນກໍາໄລທີ່ດີ ໃນໄລຍະຍາວ ຈາກການຊື້ຂາຍຮຸ້ນ S&P500. ການສຶກສາທາງການເງິນຈະລວມມີຂັ້ນຕອນການຮຽນຮູ້. ຂັ້ນຕອນທີ່ອາດຈະໃຊ້ເວລາເປັນເດືອນຫາຫລາຍປີ. ແລະ ເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍສິ້ນສຸດ. ແຕ່ວ່າ ຢູ່ທີ່ Financial.org,​ ພວກເຮົາສັນຍາ ຈະເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ເກີດປະໂຫຍດສຸດ! ຊີວິດເປັນປະສົບການການຮຽນຮູ້ຕະຫລອດໄປ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການລົງທຶນ, ໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງແມ່ນແຍກກັນບໍ່ໄດ້. ຢູ່ທີ່ Financial.org,​ ພວກເຮົາຈະສອນທ່ານ ວິທີການທີ່ຈະລະບຸໃຫ້ເຫັນທັງສອງຢ່າງ ເພື່ອວ່າທ່ານສາມາດລົງທຶນດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ.
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019