ວິທີເລືອກຮຸ້ນ
ຄາດຄະເນຕະຫລາດ. ເບິ່ງເຫັນອະນາຄົດ

ການເລືອກຮຸ້ນອາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ສໍາລັບນັກລົງທຶນທົ່ວໄປ. ມັນກ່ຽວພັນກັບຫລາຍວິທະຍາສາດ, ຕ້ອງການປະສົບການທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ຕ້ອງການໂຊກຊ່ວຍໜ້ອຍໜຶ່ງ. ຢູ່ທີ່ Financial.org, ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນວິທີການສອງຂັ້ນຕອນ, ເຕັກນິກຄ້າຍກັນທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍຜູ້ຈັດການກອງທຶນສ່ວນໃຫຍ່, ນັກວິເຄາະຕະຫລາດຮຸ້ນ ແລະ ຊ່ຽວຊານໃນປະຈຸບັນ, ທ່ານ Warren Buffett ທີ່ນໍາໃຊ້ວິທີການຄ້າຍຄືກັນ:

1. ເຂົ້າໃຈການວິເຄາະເສດຖະກິດມະຫາພາກອາເມລິກາ ແລະ ລະດັບໂລກ.

ການວິເຄາະນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈວິທີທີ່ພາກສ່ວນ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບເສດຖະກິດ. ຕົວຊີ້ວັດມະຫາພາກ ເຊັ່ນວ່າ GDP (ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ), CPI (ດັດສະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ), PPI (ດັດສະນີລາຄາຜູ້ຜະລິດ), ອັດຕາຫວ່າງງານ, ອັດຕາດອກເບັ້ຍ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ ແລະ ດຸນຊໍາລະເງິນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການວິເຄາະຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອວ່າ ພວກເຮົາສາມາດຄາດຄະເນ ເຄື່ອງຈັກການເຕີບໂຕຕໍ່ໄປທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. ສະນັ້ນ ຄໍາຖາມອາດເກີດຂຶ້ນວ່າ: ເປົ້າໝາຍຄວນຈະເນັ້ນໃສ່ໄອທີ, ຜະລິດຕະພັນຜູ້ບໍລິໂພກ, ເຕັກໂນໂລຊີຊີວະ, ການຢາ ແລະ ການທະນາຄານບໍ່? ຂະແໜງການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ພະລັງງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແມ່ນສາມາດຫລີກລ້ຽງໄດ້ບໍ່?

2. ການຄົ້ນຫາຮຸ້ນ

ຫລັງຈາກລະບຸຂະແໜງການທົ່ວໄປ ທີ່ຈະລົງທຶນ, ເປົ້າໝາຍຈະແມ່ນປະເພດບໍລິສັດ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສັກກະຍາພາບທີ່ດີສຸດຂອງອຸດສະຫະກໍາ/ຂະແໜງການທີ່ຖືກເລືອກ. ບາງມາດຖານທີ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ລວມມີ:

 • ລາຍງານປະຈໍາປີ ແລະ ລາຍງານທາງການເງິນ
 • ການເຕີບໂຕລາຍໄດ້
 • ລາຍໄດ້ພິເສດລ່າສຸດ
 • ອັດຕາລາຄາ/ລາຍໄດ້
 • ອັດຕາໜີ້ສິນ/ທຶນ
 • ບັນທຶກຕິດຕາມເງິນປັນຜົນ
 • ການໃຊ້ທຶນ ແລະ ຂະໜາດຕະຫລາດ
 • ຈຸດແຂງທາງອຸດສະຫະກໍາ
 • ການປຶກສາຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ການວິເຄາະທີມຜູ້ບໍລິຫານ
 • ເປົ້າໝາຍບໍລິສັດໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ຫາ ຍາວ
 • ສະພາບການປະຕິບັດຕາມກົດ Sharia
 • ການວິເຄາະຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເໜືອກວ່າຄູ່ແຂ່ງ

ຫລັກການດຽວກັນທີ່ນໍາໃຊ້ ໂດຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຖ້າທ່ານກໍາລັງລົງທຶນໃນຕະຫລາດຮຸ້ນອາເມລິກາ ຫລື ຕະຫລາດພາຍໃນຂອງທ່ານເອງ. ເຊັ່ນວ່າ, ຖ້າທ່ານລົງທຶນໃນຕະຫລາດເອີຣົບ, ທ່ານຕ້ອງການທໍາອິດແມ່ນລະບຸເຖິງກົນໄກເຕີບໂຕຕໍ່ໄປ ສໍາລັບເສດຖະກິດເອີຣົບ ກ່ອນທ່ານເລີ່ມຄົ້ນຫາບໍລິສັດທີ່ດີສຸດ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ຂະແໜງການສະເພາະໃນເອີຣົບ.

ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນສາມາດລະບຸໃຫ້ເຫັນເຄື່ອງຈັກການເຕີບໂຕຕໍ່ໄປໄດ້ ຫລື ເປັນບໍລິສັດແນວໜ້າ ທີ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນສັກກະຍະພາບການເຕີບໂຕ. ແມ່ນຫຍັງທີ່ຖືກຕ້ອງໃນມື້ນີ້ ອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນມື້ອື່ນ ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ. ບໍລິສັດອາດຈະປ່ຽນພາລະໜ້າທີ່, ວິໄສທັດ ຫລື ຄຸນຄ່າຕະຫລອດເວລາ; ຜະລິດຕະພັນ ຫລື ການບໍລິການທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດຈະລ້າສະໄໝເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ການລົງທຶນທີ່ດີໃນປະຈຸບັນ ອາດຈະບໍ່ສວຍງານໃນມື້ອື່ນ ແລະ ໃນແບບດຽວກັນ.

ການລົງທຶນທີ່ສໍາເລັດແມ່ນທາງເດີນ, ບໍ່ແມ່ນເຫດການຄັ້ງດຽວ ສະນັ້ນ ທ່ານຈະຕ້ອງກຽມຕົວທ່ານເອງ ຖ້າທ່ານກໍາລັງເດີນທາງໃນເວລາດົນ ແລະ ກາຍເປັນນັກລົງທຶນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ທ່ານຕ້ອງຮັກສາຄວາມຮູ້ທາງການເງິນໃຫ້ໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ. ຢູ່ທີ່ Financial.org,​ ພວກເຮົາເອີ້ນມັນວ່າ, "ການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນຕະຫລອດຊີບ". ຫລື ທ່ານອາດຈະຊື້ ຫລື ຂາຍຮຸ້ນທີ່ຜິດບາງຄັ້ງ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ເບິ່ງຄືວ່າ ທ່ານຈະຈົບຢູ່ທີ່ການຖືການລົງທຶນທີ່ຜິດ ເຊິ່ງຕະຫລາດທີ່ສູງຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າການລົງທຶນຂອງທ່ານແມ່ນຫລຸດລົງ.

ເປັນເລື່ອງຄວາມຈິງ ທີ່ວ່າ ບໍ່ມີນັກລົງທຶນຈໍານວນຫລາຍ ທີ່ຮູ້ວິທີອ່ານບົດລາຍງານການເງິນ. ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ຈະຮູ້ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນໃນໃບລາຍງານການເງິນ ທີ່ແທ້ຈິງແລ້ວໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນໃນການເຄື່ອນເໜັງລາຄາຮຸ້ນສະເພາະ ສໍາລັບອາທິດ ແລະ ເດືອນຕໍ່ໄປ. ແມ້ແຕ່ ຄົນສອງສາມຄົນທີ່ຮູ້ວິທີ ປຽບທຽບລາຍງານທາງການເງິນ ໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອພິຈາລະນາແນວໂນ້ມຕະຫລາດ.

ບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາຄືເປັນລະບົບການສຶກສາທາງການເງິນເອກະລາດ ທີ່ສິດສອນສະມາຊິກພວກເຮົາ ດ້ວຍຄວາມຮູ້, ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ທັກສະທາງການເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ດີ ແລະ ໄດ້ຮັບມູມມອງໂອກາດທີ່ເປັນກາງຫລາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະຄວາມເປັນໄປໄດ້. ໃນໄລຍະຍາວ, ນີ້ຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ເນື່ອງຈາກການວິເຄາະທາງວິທະຍາສາດ ທີ່ມາພ້ອມກັບປະສົບການທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງຈະປ່ຽນແທນໂຊກ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ.

ຫລາຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນອ້າງວ່າ ໄດ້ພົບທາງເລືອກການລົງທຶນທີ່ດີສຸດ ສໍາລັບລູກຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຄອບຄອງຄໍາຕອບທີ່ສົມບູນແບບ ຕໍ່ກັບບັນຫາຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢູ່ທີ່ Financial.org, ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອໃນການລົງທຶນທີ່ດີສຸດ. ມັນເປັນຄວາມເຫັນຂອງພວກເຮົາທີ່ວ່າ ເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມສໍາເລັດທາງການເງິນໄລຍະຍາວແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ຊັດເຈນຂອງລູກຄ້າເຂົາເຈົ້າເອງ.

ດ້ວຍເຫດນີ້, ພວກເຮົາເບິ່ງການສຶກສາທາງການເງິນສະມາຊິກພວກເຮົາ ຄືເປັນພາລະກິດຕະຫລອດຊີບຂອງພວກເຮົາ.
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019