ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

Financial.org អាចទាក់ទង​​បាន 24/7 (365 ថ្ងៃ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ)។

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

 
 

សំណួរ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មិនមែន​ជា​សមាជិក

 
 

មជ្ឈមណ្ឌល​អប់រំ​​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​ស្រុក​​ដែល​មាន​ឧត្ដមភាព

មជ្ឈមណ្ឌល​អប់រំ​​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​ស្រុក​មាន​ការរៀបចំ​គ្រប់គ្រង​ដោយ​បណ្ដា​ដៃគូ​ក្នុងស្រុក ដោយ​ប្រកាន់ខ្ជាប់​នូវ​លក្ខខណ្ឌ​រៀងៗខ្លួន និង​បទបញ្ញត្តិច្បាប់​ក្នុង​ស្រុក​របស់ពួកគេ។ បណ្ដា​ដៃគូ​ក្នុងស្រុក​មាន​ស្វ័យភាព​ពេញលេញ​នៅ​ក្នុង​ការអនុវត្ត​គោលការណ៍​​ប្រើប្រាស់​មធ្យោបាយសម្របសម្រួលរបស់ពួកគេ​ដែល​អាស្រ័យហេតុនេះ​ហើយ​ទើប​មានសិទ្ធិ​ដាក់កម្រិត​ដល់​អ្នក​ដែល​អាច ឬ​មាន​សិទ្ធិ​ប្រើ​មធ្យោបាយសម្របសម្រួល​ទៅតាម​ឆន្ទៈ​ទាំងស្រុង​របស់ពួកគេ។ ជាទូទៅ មជ្ឈមណ្ឌល​ក្នុងស្រុក​នីមួយៗ​ត្រូវបានគេប្រើ​ដើម្បី​សម្របសម្រួល​សមាជិក​សមាជិកា​ក្នុងស្រុក​រៀងៗខ្លួន និង​ភ្ញៀវ​សុចរិត ឬ​ពិតប្រាកដ​របស់ពួកគេ។

ចំណាំ: Financial.org គឺជា​ប្រព័ន្ធ​វិបសាយ​តែមួយគត់​របស់​សមាជិក​ពិសេសៗ។ ដើម្បី​ជៀសវាង​បាន​នូវ​ការប្រើប្រាស់ខុស​ខ្លាំង​ចំពោះ​មធ្យោបាយ​សម្របសម្រួល​របស់យើង​ដោយ​អ្នក​ដែល​មិនមែន​ជា​សមាជិក ព័ត៌មានលម្អិត​ទំនាក់ទំនង​ដែល​មាន​ប្រភេទ​ដូចជា អាសយដ្ឋាន និង​លេខទូរសព្ទ មិន​មាន​ការបង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​នៅលើ​​ទំព័រ​នៃ​ដែន​សាធារណៈ​របស់យើង​ទេ។ យើងខ្ញុំ​សូម​ណែនាំ​ឲ្យ​សមាជិក​នានា​ឡកចូលប្រព័ន្ធ​គណនី​នៅ​អនឡាញ​របស់ខ្លួន ដើម្បី: មើលព័ត៌មានទំនាក់ទំនង​ពេញលេញ​ ចុះឈ្មោះ​សម្រាប់​ការណាត់ជួប ឬធ្វើ​ការដាក់កម្រិត/​ការបម្រុងទុក​ណាមួយ។

អាចរកទាញយកបាន
អាចរកទាញយកបាន
ទាញយក​កូនកម្មវិធី​លើ​ទូរសព្ទដៃ​ជាផ្លូវការ​របស់យើង​នៅថ្ងៃនេះ។
Financial.org គឺជា​កម្មវិធី​អប់រំ​ចំណេះដឹង​មួយ។ យើង​មិន​ជួញដូរ​សញ្ញាប័ណ្ណ និង​ទទួល​អត្ថប្រយោជន៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ណា​មួយ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផលិតផល​កម្មវិធី និង​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទេ។
រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង © 2016 - 2019