Forex ການຄຸ້ມຄອງ

ເມື່ອພວກເຮົາຮັກສາເງິນສົດ, ພວກເຮົາຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າສະກຸນເງິນຫລັກໃດທີ່ຄວນຈະຖືໄວ້: ຈະເປັນເງິນ USD, GBP, EURO, JPY, CHF, AUD ຫລື ສະກຸນເງິນອື່ນ? ການຖືສະກຸນເງິນທີ່ຜິດສາມາດເປັນຜົນໃຫ້ເກີດການສູນເສຍມູນຄ່າໄດ້ງ່າຍລະຫວ່າງ 5-20% ໃນໜຶ່ງປີ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ການຕັດສິນທີ່ຖືກຕ້ອງສາມາດເພີ່ມຄວາມຮັ່ງມີຂອງທ່ານດ້ວຍສ່ວນຕ່າງດຽວກັນນັ້ນ.

ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ການລົງທຶນ ອາດຈະຟັງເບິ່ງຄືຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ກັບນັກລົງທຶນລາຍຍ່ອຍຫລາຍຄົນ. ຕະຫລາດແລກປ່ຽນຕ່າງປະເທດ (ຫລື “Forex”) ແມ່ນໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍທະນາຄານ ແລະ ນັກລົງທຶນສະຖາບັນຂະໜາດໃຫຍ່. ນັກລົງທຶນບຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນຕອບແທນ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນການລົງທຶນໃນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ນັກເກັງກໍາໄລທະນາຄານແມ່ນມີພຽງແຕ່ 5% ຂອງນັກເກັງກໍາໄລ Forex ທັງໝົດ ເຊິ່ງນັກເກັງກໍາໄລ ກວມເອົາປະມານ 95% ອື່ນໆ. ແຕ່ທີ່ສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນ ອີກ 5% ຂອງນັກເກັງກໍາໄລທະນາຄານກວມເອົາ 92% ຂອງປະລິມານ Forex ທັງໝົດ.

ມີຄວາມລັບສິ່ງປະຕິຫານຕໍ່ກັບການຊື້ຂາຍໃນ forex. ຕົວຊີ້ວັດພິເສດທັງໝົດເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນຜົນກໍາໄລຂອງທ່ານ ໃນຕະຫລາດ forex ທີ່ເໜັງຕີງ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວິທີການທີ່ຜູ້ຫລີ້ນສ່ວນໃຫຍ່ (ນັກການທະນາຄານ) ເກັງກໍາໄລຊື້ຂາຍ ແລະ ວິເຄາະຕະຫລາດ. ຖ້າທ່ານມີມຸມມອງຕ່າງໆໃນດ້ານເສດຖະກິດເປັນພື້ນຖານທີ່ຖືກຕ້ອງຢູ່ແລ້ວ ໃນເວລານັ້ນ ທ່ານຈະຢູ່ໃນທາງທີ່ຈະກ້າວໄປຫາຄວາມສໍາເລັດໄດ້.

ຜົນຕອບແທນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການລົງທຶນໃນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ


ມີຫລາຍຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການພິຈາລະນາ ກ່ອນຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ຂະນະທີ່ ມັນແມ່ນຕະຫລາດສະພາບຄ່ອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ນັກລົງທຶນຄວນຈະເຂົ້າໃຈ, ຮັບຮູ້ ແລະ ຍອມຮັບຫລາຍຄວາມສ່ຽງທີ່ຕ້ອງນອກເໜືອຈາກການລົງທຶນແບບທໍາມະດາ. ທີ່ສໍາຄັນສຸດ, ການລົງທຶນແບບ Leverage ທີ່ສູງທີ່ຖືກໃຊ້ ເມື່ອລົງທຶນໃນສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ ສາມາດເປັນຜົນໃຫ້ເກີດການຜັນຜວນທີ່ສູງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງການສູນເສຍຫລາຍຂຶ້ນ.

ຜົນຕອບແທນສໍາຄັນຂອງການລົງທຶນໃນສະກຸນຕາຕ່າງປະເທດລວມມີ:

  • ຕະຫລາດທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ມີສະພາບຄ່ອງ. ຕະຫລາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນຕະຫລາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ມີສະພາບຄ່ອງທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ ດ້ວຍປະລິມານການຊື້ຂາຍໃນແຕ່ລະວັນສະເລ່ຍຫລາຍກວ່າ 5 ໂກດໂດລາ.
  • ຄວາມຫລາກຫລາຍ. ຕະຫລາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈະໃຫ້ວິທີທາງແກ່ນັກລົງທຶນ ໃນການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນໂດລາອາເມກາ ຄືເປັນປະເພດຊັບສິນ.
  • ຊົ່ວໂມງຊື້ຂາຍ. ຕະຫລາດແລກປ່ຽນຕ່າງປະເທດດໍາເນີນການ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 5 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ເຊິ່ງດົນກວ່າຕະຫລາດຮຸ້ນ, ພັນທະບັດ ຫລື ຕະຫລາດອະນາຄົດສ່ວນໃຫຍ່.
  • ຄ່າທໍານຽມທີ່ຕໍ່າ. ການຊື່້ຂາຍແລກປ່ຽນຕ່າງປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ກວມເອົາການຈ່າຍເງິນຄ່ານາຍໜ້າ ແຕ່ວ່າ ຈະເປັນສ່ວນຕ່າງລາຄາຕະຫລາດ/ລາຄາຊື້ ທີ່ມີແນວໂນ້ມໜ້ອຍກວ່າຮຸ້ນທຶນ.

ຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນຂອງການລົງທຶນເງິນຕາຕ່າງປະເທດລວມມີ:

  • ການລົງທຶນແບບ Leverage ທີ່ສູງ. ຕະຫລາດແລກປ່ຽນຕ່າງປະເທດ ຈະເໜັງຕີງເພີ່ມຂຶ້ນໜ້ອຍຫລາຍ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການລົງທຶນແບບ Leverage ທີ່ສູງ (ຜ່ານສ່ວນຕ່າງ) ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ ແລະ ເປັນຄວາມສ່ຽງສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ລົງທຶນໂດຍກົງ.
  • ມີການຜັນຜວນສູງ. ຕະຫລາດແລກປ່ຽນຕ່າງປະເທດແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ວ່າ ມີລະດັບການຜັນຜວນສູງ ເນື່ອງຈາກການລາຍງານທາງເສດຖະກິດ, ການແຊກແຊງຂອງທະນາຄານກາງ ແລະ ປັດໃຈອື່ນໆ.

ຢູ່ທີ່ Financial.org, ພວກເຮົາເນັ້ນໃສ່ສຶກສາສະມາຊິກພວກເຮົາໃນດ້ານເຕັກນິກບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫລົ່ານັ້ນ ແລະ ເພີ່ມຜົນຕອບແທນໄລຍະຍາວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກຈາກນີ້, ເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການຮັກສາເງິນທຶນຂະ ໜາດໃຫຍ່ໃນມື ເພື່ອຫລີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງໃດໜຶ່ງ ທີ່ເກີດມາຈາກການນໍາໃຊ້ການລົງທຶນແບບ Leverage ເມື່ອມີການຊື້ຂາຍໂດຍກົງໃນຕະຫລາດແລກປ່ຽນຕ່າງປະເທດ.

ປັດສະຍາການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຮົາໃນການຊື້ຂາຍ Forex ແມ່ນງ່າຍ:

  • ໃຊ້ການລົງທຶນແບບ Leverage ນ້ອຍໆ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ພື້ນຖານທາງເສດຖະກິດຂອງແຕ່ລະສະກຸນເງິນຫລັກ. ເງິນຈໍານວນຫລວງຫລາຍສາມາດສ້າງຂຶ້ນຈາກການຊື້ຂາຍຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ, ນະໂຍບາຍພື້ນຖານ ແລະ ນະໂຍບາຍທະນາຄານກາງຂອງສະກຸນເງິນຫລັກ;
  • ການລົງທຶນໃນ Forex ແມ່ນເພື່ອການແຂງຄ່າຂອງເງິນສົດໄລຍະຍາວ (3-24 ເດືອນ). ບໍ່ມີໃຜຈະເສຍເງິນຈາກການລົງທຶນ Forex ຖ້າເວລາບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ;
  • ຫລີກລ້ຽງການຊື້ຂາຍເກັງກໍາໄລໃນແຕ່ລະວັນ. ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດໃດເລີຍ ທີ່ຈະຫາເງິນໄດ້ 50% ຕໍ່ເດືອນ ແຕ່ເສຍເງິນດັ່ງກ່າວພາຍໃນສອງສາມມື້. ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ທີ່ຈະຫາເງິນໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ 1 ເປີເຊັນຈາກການຊື້ຂາຍ 100 ຄັ້ງ ແລະ ເສຍ 10% ພຽງແຕ່ຊື້ຂາຍສອງສາມຄັ້ງ.

ການລົງທຶນໃນ Forex ແມ່ນມີການເໜັງຕີງຫລາຍ. ມັນຕ້ອງມີການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ສໍາລັບໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດຮັກສາການລົງທຶນເງິນຕາຂອງລາວໄວ້ໃນລະດັບທີ່ໄດ້ຜົນກໍາໄລ. ຕາບເທົ່າທີ່ ຜູ້ໃດໜຶ່ງເກັບເງິນສົດໃນຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນ, ການລົງທຶນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນທັກສະ ທີ່ນັກລົງທຶນຕ້ອງໄດ້ຮັກສາໄວ້ ຕະຫລອດເວລາ.

ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019