ແນວຄິດກ່ຽວກັບເງິນຕາ
ວິທີການສ້າງເງິນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນຈາກເງິນຈໍານວນນ້ອຍ

ເງິນສົດແມ່ນສະແດງບົດບາດສໍາຄັນໃນແນວຄິດທາງການເງິນ. ດ້ວຍນິຍາມທີ່ສົມບູນ, ເງິນສົດໝາຍເຖິງຮູບແບບສະກຸນເງິນທາງກາຍະພາບ ເຊັ່ນວ່າ ໃບເງິນ ແລະ ຫລຽນ. ຊັບສິນສະພາບຄ່ອງ ເຊັ່ນ ສະກຸນເງິນ Fiat ທີ່ເກັບໄວ້ໃນທະນາຄານ ແມ່ນຈະຖືວ່າເປັນເງິນສົດ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມລໍ້າໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ຕະຫລອດສອງສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຊັບສິນອື່ນໆບາງຢ່າງທີ່ສາມາດປ່ຽນແທນຄ່າເງິນໄດ້ງ່າຍ ເຊັ່ນ: ໂລຫະມີຄ່າ ແລະ ສະກຸນເງິນຄ້າຍຄືເງິນແທ້.

ໃນຫລາຍລະບົບແພຣດຟອມ, ຄໍາແມ່ນຖືກຍອມຮັບວ່າເປັນສື່ກາງການແລກປ່ຽນ. ລະບົບທະນາຄານເອເລັກໂຕນິກສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍທະນາຄານໃຫຍ່ທົ່ວໂລກ ໄດ້ຮັບຮອງຄໍາ (ຄໍາເອເລັກໂຕນິກ) ຄືເປັນຮູບແບບຊັບສິນສະພາບຄ່ອງ (ເງິນສົດ). ເພາະສະນັ້ນ, ໂລຫະມີຄ່າ ເຊັ່ນ: ຄໍາ ຍັງສາມາດຈໍາແນກເປັນຄືເງິນສົດ. ທີ່ຜ່ານມາ, ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດ/ຄ້າຍຄືເງິນຈິງ ແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ຄືເປັນຜົນຂອງຄວາມລໍ້າໜ້າໃນເຕັກໂນໂລຊີບຣ໋ອກເຊັນ ແລະ ເມື່ອສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ຄືເປັນສື່ກາງການຊໍາລະໂດຍພໍ່ຄ້າ, ມັນຍັງຖືກຈໍາແນກເປັນເງິນສົດອີກປະເພດໜຶ່ງ.

ເງິນສົດ ເປັນສ່ວນສໍາຄັນຫລາຍໃນການລົງທຶນ. ວະລີ “ເງິນສົດຄືພະເຈົ້າ” ແມ່ນຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ ເງິນຕາ (ເງິນສົດ) ແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄ່າຫລາຍກວ່າຊັບສິນຄ່ອງຕົວຮູບແບບອື່ນໆ. ແລະ ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງ ໂດຍສະເພາະ ເມື່ອລາຄາຊັບສິນລົງທຶນໃນຕະຫລາດທຶນແມ່ນເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ສູງຕະຫລອດເວລາ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຕະຫລາດຮຸ້ນຂາຂຶ້ນ, ນັກລົງທຶນອາດຈະຕັດສິນໃຈເກັບເງິນສົດຂອງເຂົາເຈົ້າ ລໍຖ້າລາຄາຕົກ ຫລື ຊ່ວງພັກຕົວຂອງຕະຫລາດເກີດຂຶ້ນ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເງິນສົດ, ຖ້າບໍ່ໄດ້ລົງທຶນ ຫລື ຈັດການຢ່າງເໝາະສົມ ແມ່ນຍັງສາມາດສູນເສຍຄ່າໃຫ້ແກ່ເງິນເຟີ້ ແລະ ການອ່ອນຄ່າຂອງສະກຸນເງິນ. ປະກົດການເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຈະຖືກເບິ່ງຂ້າມເປັນປະຈໍາ ໂດຍນັກລົງທຶນທົ່ວໄປ. ຕາມຫລັກການທົ່ວໄປ, ມັນຈະແນະນໍາໃຫ້ຮັກສາເງິນສົດປະມານ 20 ເປີເຊັນຂອງການລົງທຶນ. ຈໍານວນເງິນສົດສໍາຮອງທີ່ເໝາະສົມ ສາມາດສ້າງສະເຖຍລະພາບໄລຍະຍາວ ໃນຂະນະທີ່ ສາມາດນໍາເອົາຜົນກໍາໄລອະນາຄົດທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ.


Financial.org ເຊື່ອວ່າເງິນສົດ, ຖ້າມີການຈັດການທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ ຈະສາມາດ:

  1. ຮັກສາ “ເງິນສົດຄືກັບລາຊາ” ການລົງທຶນແບບ Leverage, ລໍຖ້າຊັບສິນລົງທຶນອື່ນໃຫ້ມີມູນຄ່າຖືກລົງ ກ່ອນເຂົ້າຕະຫລາດ;
  2. ແຂງຄ່າຕໍ່ກັບສະກຸນເງິນອື່ນໆ;
  3. ສ້າງຜົນກໍາໄລທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ.

ປັດສະຍາຂອງ Financial.org ໃນການສຶກສາຈັດການເງິນສົດແມ່ນເນັ້ນໃສ່ບັນລຸ 3 ເປົ້າໝາຍຫລັກຂ້າງເທິ່ງ. ໂຄງການການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນ ແລະ ການອົບຮົມຂອງພວກເຮົາແມ່ນແນ່ໃສ່ສ້າງຄວາມງ່າຍ, ມີເຫດມີຜົນ ແລະ ນໍາໃຊ້ໄດ້ຈິງ. ສະມາຊິກຈະສາມາດນໍາໃຊ້ທັກສະຈັດການເງິນ, ວິທີ ແລະ ກົນລະຍຸດການລົງທຶນທີ່ນໍາສະໄໝໄດ້ຢ່າງຊານສະຫລາດ ນອກຈາກປັບປຸ່ຽນແນວຄິດທໍາມະດາ, ທາງເລືອກ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ.

ສັງຄົມໄຮ້ເງິນສົດ


ສັງຄົມໄຮ້ເງິນສົດບໍ່ແມ່ນວິທີການໃໝ່. ສັງຄົມໄຮ້ເງິນສົດແມ່ນມີຕົວຕົນມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ, ອີງຕາມການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ ແລະ ວິທີການແລກປ່ຽນອື່ນໆ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສັງຄົມໄຮ້ເງິນສົດຂອງໂລກທັນສະໄໝ ແມ່ນຈະປັບປ່ຽນແນວຄິດທີ່ວ່າ ໃນອະນາຄົດ, ເງິນສົດຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ຄືເປັນຜົນມາຈາກຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ. ເງິນສົດເອເລັກໂຕນິກ ແລະ ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດ/ທີ່ຄ້າຍຄືຂອງຈິງ ຈະກາຍເປັນລະບຽບໂລກໃໝ່. ຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບແນວຄິດທາງການເງິນຈະເຮັດໃຫ້ການກັບມາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ຫລາຍວັນ ທີ່ຄົນທົ່ວໂລກຖືກຕົວະໃຫ້ອອກຈາກເລື່ອງເຫລົ່ານີ້ ແລະ ການຕັດສິນຕໍ່ກັບນັກເສດຖະສາດ, ຜູ້ສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບາຍ ແລະ ທະນາຄານຕ່າງໆ. ຈໍານວນເງິນໂດລາ, GBP ແລະ ເງິນຍູໂລໃນການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 35% ຫາຫລາຍກວ່າ 50% ໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ. ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ຈໍານວນຂອງຄົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໄດ້ເລີ່ມສູນເສຍຄວາມໝັ້ນໃຈກັບສະກຸນເງິນ Fiat ແລະ ເພາະສະນັ້ນ ໄດ້ປ່ຽນຈາກຊັບສິນຄ່ອງຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າບາງຢ່າງເຂົ້າເປັນສະກຸນເງິນດີຈິຕອນ. ການປ່ຽນແທນດັ່ງກ່າວແມ່ນກໍາລັງສ້າງໂມເມັນຕັ້ມຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ແນວໂນ້ມດັ່ງກ່າວແມ່ນຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ຢ່າງໄວວາໃນຫລາຍປີຂ້າງໜ້າ. ແນວຄິດໂລກໄຮ້ເງິນສົດອາດຈະກາຍເປັນຈິງໃນບໍ່ຊ້າ ກວ່າທີ່ພວກເຮົາຄິດ.

ເມື່ອພິຈາລະນາຫລາຍຢ່າງແລ້ວ, ຄຸນຄ່າ, ແນວຄິດ ແລະ ນິຍາມຂອງເງິນຕາອາດຈະປ່ຽນແປງ ໄປຕາມແຕ່ລະສະມາຊິກ. ທຸກຄົນມີຄວາມຕ້ອງການ, ມຸມມອງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຕ່າງກັນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການບໍລິຫານເງິນຕາ. ແຕ່ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການລົງທຶນ, ຈະມີທັກສະດຽວກັນ ທີ່ພວກເຮົາທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້; ທຸກຄົນຂອງພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ການບໍລິຫານເງິນຂອງພວກເຮົາເປັນຢ່າງດີ ໂດຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າ ມັນຈະເປັນເງິນໜ້ອຍ ພຽງແຕ່ 100 ໂດລາ, 10,000 ໂດລາ ຫລື ຫລາຍເທົ່າກັບ 10 ລ້ານໂດລາ. ເພື່ອກາຍມາເປັນນັກລົງທຶນທີ່ດີ, ການບໍລິຫານເງິນແມ່ນບາງທີ່ອາດຈະເປັນທັກສະທາງການເງິນທີ່ສໍາຄັນສຸດ ທີ່ຕ້ອງສາມາດພັດທະນາໄປຂ້າງໜ້າ.

ເງິນເຮັດໃຫ້ໂລກໝູນ; ຄືທີ່ຄໍາເວົ້າໄດ້ກ່າວໄວ້,
“ບໍ່ເຄີຍມີເງິນຫລາຍໂພດ!”


ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019