ທີມງານ
ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາແມ່ນການເຮັດວຽກດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໄສທັດ;
ການບໍລິຫານຈັດການແມ່ນເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກ
ພົບກັບບຸກຄົນແນວໜ້າທີ່ເປັນແຮງພັກດັນ ເບື້ອງຫລັງວິໄສທັດ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງ Financial.org.

Mr. Arnaud Georges

ປະທານ Financial.org

ທ່ານ ອານວດ ຈ໋ອສ ໄດ້ເລີ່ມແນວຄິດ ແລະ ຊ່ອງທາງລະດັບໂລກ Financial.org  ໃນປີ 2016. ລາວເປັນຜູ້ນໍາທີ່ມີວິໄສທັດ ແລະ ມີການສະໜັບສະໜຸນການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງເຊື້ອຊາດ, ສາດສະໜາ ແລະ ສັນຊາດ. ທ່ານ ຈ໋ອສ ຍັງມີປະສົບການຫລາຍກວ່າ 16 ປີ ໃນການບໍລິຫານຈັດການບໍລິສັດ, ການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ. ລາວໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຮັ່ງມີດ້ານປະສົບການ ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຊໍານານການສ້າງເຄືອຂ່າຍລະດັບໂລກ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ Financial.org ຈະເຕີບໂຕໄປໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຂັບເຄື່ອນໄປຂ້າງໜ້າເພື່ອບັນລຸສັກກະຍະພາບ ແລະ ເປົ້າໝາຍສູງສຸດ. ພາຍໃຕ້ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງລາວ, ຜົນສໍາເລັດຂອງລະບົບການສຶກສາທາງການເງິນເອກະລາດແມ່ນບໍ່ມີໃຜທຽບເທົ່າ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການເຕີບໂຕອັນໂດດເດັ່ນ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງມາ.

ຢູ່ທີ່ Financial.org ພວກເຮົາກໍາລັງສ້າງກອບທາງການເງິນໃໝ່ ໂດຍແນ່ໃສ່ສະເພາະການສຶກສາທາງການເງິນ, ການສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດ. ທີມງານຂອງຂ້າພະເຈ້ົ້າ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເອງຈະບໍລິຫານ Financial.org ດ້ວຍມາດຕະຖານສູງສຸດໃນດ້ານຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.”


ຮອງປະທານຝ່າຍປະຕິບັດການ:


Richard Bennett

ການບໍລິການສະມາຊິກ
Timothy Richards

ກິດຈະການບໍລິສັດ

ຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດ:


Mr. Henry Yu

ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍການຕະຫລາດ ພາກພື້ນອາຊີ ປາຊີຟິກ

ຄະນະບໍລິຫານຈັດການ Financial.org ແມ່ນຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍພະນັກງານຖາວອນອີກ 21 ທ່ານ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເມືອງລອນດອນ, ຊູຣິດ ແລະ ເມືອງອື່ນໆໃນໂລກ.

ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019