ຄວາມປອດໄພຂອງ Clients'Funds
ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາແມ່ນການເຮັດວຽກດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໄສທັດ;
ການບໍລິຫານຈັດການແມ່ນເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກ

ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຫລັກການ:

Financial.org ບໍ່ແມ່ນສື່ກາງທາງການເງິນ ແລະ ເພາະສະນັ້ນ ຈະບໍ່ຈັດການກັບການລົງທຶນ, ທຸລະກໍາ ແລະ ເງິນທຶນໃດໜຶ່ງ. ເງິນທຶນລົງທຶນທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຖືກໂອນໂດຍກົງຈາກສະມາຊິກຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນ ທັງໂດຍກົງ ຫລື ຜ່ານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະບຸກຄົນທີ 3. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ບໍລິຫານ ຫລື ເຮັດວຽກຄືເປັນຜູ້ຮັບຝາກ ລະບົບການລຶງທຶນຮ່ວມພາຍໃນ/ຕ່າງປະເທດ ຫລື ລະບົບກະຈາຍການລົງທຶນໃນປະເພດນີ້ ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນທີ່ມີຄຸນວຸດທິ ແລະ ບໍ່ມີຄຸນວຸດທິ.


ພວກເຮົາໃຫ້ຄຸນຄ່າເງິນຂອງທ່ານ.


Financial.org ເຮັດວຽກໃນລະບົບການກວດສອບທຸລະກໍາແບບອັດຕະໂນມັດ ທີ່ຊ່ວຍສະມາຊິກໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຕິດຕາມການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນຕ່າງໆຢ່າງຊານສະຫລາດ.

ອຸປະກອນ Security Tokens ຄ້າຍຄືກັບອຸປະກອນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ໃຊ້ໃນທະນາຄານສາກົນໃຫຍ່ໆ ເຊິ່ງຖືກອອກໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ Financial.org ເພື່ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ຂັ້ນຕອນການເຂົ້າລະບົບບັນຊີອອນລາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຈຸດເດັ່ນຄວາມປອດໄພລະດັບສູງສຸດນີ້ຈະຍັງຊ່ວຍຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນບັນຊີອອນລາຍຂອງສະມາຊິກ ແລະ ທຸລະກໍາຕ່າງໆຈາກການຖືກລະເມີດໂດຍບຸກຄົນທີ່ສາມທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ນະວັດຕະກໍາທາງການເງິນ - ມັນແມ່ນອະນາຄົດຂອງທ່ານ

ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019