ຖານສະມາຊິກພວກເຮົາ
ຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ ຈະຄອບຄອງໂລກໃບນີ້

ທຸກອົງກອນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຈະຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຮູບແບບມາດຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນໂດຍພື້ນຖານ -- ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ຈິງ. ຈາກແອ໋ບເປີ້ນຫາກູໂກ້ຫາເຟສບຸກ ແລະ ບາລີບາບາ, ອົງກອນ Fortuner 500 ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດປະຈຸບັນແມ່ນກໍາລັງແຂ່ງຂັນກັນຢູ່ທຸກວັນ: 24/7, ທັງເວັນທັງຄືນ, ແຍກເປັນທຸກໆວິນາທີ ເພື່ອພຽງແຕ່ດຶງດູດຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ຈິງ ແລະ ລູກຄ້າສຸດທ້າຍໃຫ້ມີຈໍານວນຫລາຍຂຶ້ນ.

ໂດຍທົ່ວໄປ ແມ່ນໃຊ້ວິທີນີ້, ລະບົບທໍາມະດາທີ່ມີລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ງານຂະໜາດໃຫຍ່ຈະມີຄ່າຫລາຍກວ່າລະບົບທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ຈໍາກັດ. ຕົວເລກໝາຍເຖິງປະລິມານ. Financial.org ເຂົ້າໃຈວ່ານີ້ແມ່ນເກມຕົວເລກ; ຄືກັບອົງກອນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດທັງໝົດ, ພວກເຮົາເບິ່ງທີ່ການເຕີບໂຕຂອງສະມາຊິກທີ່ນໍາໃຊ້ລະບົບ, ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລູກຄ້າຄື ເປັນຈໍານວນຕົວເລກຂອງພວກເຮົາ ບູລິມະສິດຂອງພວກເຮົາ. ດ້ວຍເຫດນີ້, Financial.org ແມ່ນໄດ້ມີການເຕີບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ ສໍາລັບທິດທາງຍຸດທະສາດຫລັກຂອງພວກເຮົາສໍາລັບ 4 ປີຂ້າງໜ້າ ພວກເຮົາແນ່ໃສ່ຂະຫຍາຍການເປັນສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ 1 ລ້ານຄົນ ພາຍໃນປີ 2019 ແລະ 10 ລ້ານຄົນ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2022. ການເຕີບໂຕໄດ້ເຮັດໃຫ້ Financial.org ສາມາດສ້າງຜົນໄດ້ຮັບຫລາຍໃນຊຸມຊົນຜູ້ໃຊ້ ຂະນະທີ່ມີການຂະຫຍາຍໂຄງການທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຕ່າງໆໄປຫາພາກພື້ນໃໝ່.

ການເຕີບໂຕທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນລະບົບການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນ ໝາຍເຖິງການປັບປຸງຊີວິດຄົນ. ການເຕີບໂຕທີ່ດີທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ຈະປະກອບສ່ວນໂດຍກົງໃນການສ້າງລະບົບການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນທີ່ເອກະລາດ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ທີ່ພະຍາຍາມ ຮັກສາສະຖານະຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ໃນຍຸກຕ່າງໆ ຂະນະທີ່ ການເຕີບໂຕທີ່ຕໍ່ເນື່ອງໃນໂຄງການການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຮົາຈະນໍາໄປສູ່ໂອກາດ, ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສໍາລັບຖານສະມາຊິກພວກເຮົາທັງໝົດ.

ຮູບເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕຖານສະມາຊິກ Financial.org

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດໍາເນີນການແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການບໍລິຫານອົງກອນໃນແຕ່ລະວັນ; ພວກມັນແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາວັນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ຫລື ລະບົບ. Financial.org ຈະຈ່າຍຄ່າດໍາເນີນການຂອງຕົນຈາກຄ່າທໍານຽມການເປັນສະມາຊິກ, ກິດຈະກໍາການສຶກສາ, ຄ່າສ້າງພັນທະມິດ. ຄ່າທໍານຽມການເປັນສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາແມ່ນເລີ່ມຈາກ 3.00 ໂດລາ ຕໍ່ເດືອນ. ຍິ່ງຖານສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາໃຫຍ່ຂຶ້ນເທົ່າໃດ, ຖານສະມາຊິກຈະຮັບປະກັນຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມສໍາເລັດຍິ່ງຫລາຍຂຶ້ນ ເຕີບໂຕຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.

ໂຄງການແນະນໍາສະມາຊິກ:

ໂຄງການແນະນໍາສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປັນສູດສໍາເລັດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງອັນໜຶ່ງ. ທັງໝົດແມ່ນຢູ່ໃນນັ້ນ, ເປັນໂຄງການສະມາຊິກທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ດີ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດ, ລາງວັນ ແລະ ຄວາມພໍໃຈຫລາຍທີ່ສຸດສໍາລັບສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາທັງໝົດ ຕະຫລອດໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ເມື່ອ Financial.org ແມ່ນໄດ້ເປີດຕົວໃນຕົ້ນປີ 2016, ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານສະມາຊິກພວກເຮົາ ພ້ອມທັງສະມາຊິກຜູ້ບຸກເບີກທີ່ມີວິໄສທັດສອງສາມຄົນ ແລະ ຮຸ້ນສ່ວນ ແມ່ນໄດ້ສ້າງໂຄງການແນະນໍາສະມາຊິກ ເພື່ອຮັບປະກັນຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກສະມາຊິກທີມງານ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະກິດບໍລິສັດ ແລະ ສ້າງປັດສະຍາຕ່າງໆ. ສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນ, ລະບົບການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນແມ່ນສ້າງຂຶ້ນ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກສະມາຊິກພວກເຮົາ. ຜ່ານຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາສະມາຊິກພວກເຮົາ ຖານການເປັນສະມາຊິກພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຕີບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາທີ່ໜ້າພໍໃຈ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍການເງິນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ສະມາຊິກໃໝ່ຕ້ອງໄດ້ຖືກແນະນໍາໂດຍສະມາຊິກປະຈຸບັນ. ກອບການແນະນໍາດັ່ງກ່າວຈະສ້າງສາຍສໍາພັນແບບມືອາຊີບພາຍໃນກຸ່ມຜູ້ຄົນ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງວົງຈອນການສ້າງເຄືອຂ່າຍທາງການເງິນທີ່ມີຄຸນຄ່າ. ສະມາຊິກໃໝ່ຈະໄດ້ຮັບຂັ້ນຕອນກວດສອບທີ່ຮັດກຸມ ເຊິ່ງລວມເອົາຂັ້ນຕອນການຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ (KYC) ອີງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ກ່ອນຈະເປີດໃຊ້ງານບັນຊີຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງສົມບູນ.

ຜົນປະໂຫຍດສະມາຊິກ:

  1. ສະມາຊິກສາມາດຮ່ວມໂຄງການການຮຽນຮູ້ຢູ່ທົ່ວທຸກມູມໂລກໃນລາຄາທີ່ມີສ່ວນຫລຸດ;
  2. ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບການຈັບຈອງບັດບູລິມະສິດ ຄືເປັນລາຄາອຸດໜຸນ ສໍາລັບອາຫານຄໍ່າກາລາດິນເນ;
  3. ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາທາງການເງິນ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ພ້ອມດ້ວຍໂອກາດການລົງທຶນທີ່ນັບເທື່ອບໍ່ໄດ້;
  4. ສະມາຊິກຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງການເງິນໃໝ່ໆ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຮຸ້ນ S&P500 ທີ່ຖືກຄັດເລືອກ;
  5. ສະມາຊິກສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ບັນຊີຂອງເຂົາເຈົ້າໄປຫາລະບົບເກງກໍາໄລຊື້ຂາຍຂອງບຣ໋ອກເຊັນ ໄຣ ໄດ້.​

ລະບົບແພຣດຟອມການຮຽນຮູ້ຂອງ Financial.org ມີເປົ້າໝາຍ ຮັບໃຊ້ສະມາຊິກຈາກທົ່ວທຸກມຸມໂລກ; ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການໃຫ້ແນວຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາທັງໝົດ ເຊິ່ງລວມມີ ຮຸ້ນ S&P500, FOREX, ສິນຄ້າ, ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດ ຫລື ປະເພດຊັບສິນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃດໜຶ່ງໃນອະນາຄົດ.

ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019