ແນວຄິດທາງການເງິນຂອງພວກເຮົາ

ແນວຄິດທາງການເງິນພວກເຮົາແມ່ນງ່າຍຫລາຍ ແລະ ຕົງໄປຕົງມາ, ພ້ອມຍັງມີປະສິດທິພາບ, ນໍາໃຊ້ໄດ້ຈິງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ສູງ. Financial.org ແມ່ນລະບົບແພຣດຟອມການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນທີ່ເອກະລາດ ທີ່ຈະໃຫ້ການສຶກສາທາງການເງິນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ; ພວກເຮົາຈະມອບຄວາມຮູ້ທາງການເງິນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນສະມາຊິກທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມທັງກົນລະຍຸດການລົງທຶນຕະຫລາດໄລຍະຍາວໃນໂລກຈິງ, ແນວໂນ້ມ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆໃນຫລາຍປະເພດຊັບສິນ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ຄວາມລັບຂອງຄວາມສໍາເລັດທາງການເງິນຕະຫລອດຊີວິດ ແມ່ນຜົນໂດຍກົງຂອງການວາງແຜນທີ່ຮອບຄອບ, ທີ່ມີວັດຖຸປະສົງ, ມີລະບຽບ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດ ນອກຈາກການຮຽນຮູ້ຕະຫລອດຊີວິດ -- ລະບົບການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນ ຕະຫລອດຊີວິດ, ທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນກັນວ່າ ວິວັດທະນາການທາງການເງິນບຣ໋ອກເຊັນ. ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ, ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ການສຶກສາແກ່ສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບແນວຄິດຂອງບຣ໋ອກເຊັນ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະ ໃນການຊໍາລະ, ການເຮັດທຸລະກໍາ, ການຊໍາລະຫລັກຊັບ ແລະ ການມອບຫລັກຊັບ ພ້ອມທັງ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງສະກຸນເງິນດີຈີຕອນ ຫລັກ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຄື ສະກຸນເງິນເຂົ້າລະຫັດ.


Financial.org ບໍ່ແມ່ນສື່ກາງທາງການເງິນ ແລະ ເພາະສະນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ຈັດການໃດໆກັບການລົງທຶນ, ຮຸ້ນ ຫລື ການເຮັດທຸລະກໍາເງິນທຶນຕ່າງໆ. ສະມາຊິກຜູ້ທີ່ຕ້ອງການລົງທຶນ ຫລື ເກັງກໍາໄລຊື້ຂາຍ ຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບ FOINS (ລະບົບແພຣດ ຟອມບຣ໋ອກເຊັນ) ກ່ອນທໍາອິດ. ການເຄື່ອນໄຫວທາງການເງິນທັງໝົດລະຫວ່າງນັກລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນຈະເກີດຂຶ້ນພຽງແຕ່ລະບົບບຣ໋ອກເຊັນ FOINS ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂອງບຣ໋ອກເຊັນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີບັນຊີກະຈາຍສູນ. ແມ່ນຫຍັງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບຣ໋ອກເຊັນ ຈະຢູ່ໃນລະບົບບຣ໋ອກເຊັນ ແລະ ນັ້ນແມ່ນວິທີການທີ່ມັນຈະເປັນ; ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາໃດທີ່ຈະຖືກລຶບ ຫລື ແກ້ໄຂ. ຄວາມປອດໄພຂອງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກໍາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງການປັ່ນຫຸ້ນ ທີ່ຫລຸດລົງໃນເຕັກໂນໂລຊີບຣ໋ອກເຊັນ ແມ່ນຈະຫລຸດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບລະບຽບທາງການເງິນທີ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ລະບຽບການເກົ່າ. ສະມາຊິກ ຫລື ຜູ້ໃຊ້ລະບົບບຣ໋ອກເຊັນ FOINS ແມ່ນທັງໝົດຈະມີອິດສະຫລະ ແລະ ປາດສະຈາກລະບຽບການ/ການແຊກແຊງຂອງລັດຖະບານ ຫລື ໜ່ວຍງານຄວາມໝັ້ນຄົງ. ໃນໄລຍະຍາວ, ຈະສາມາດພິສູດວ່າເປັນໜ່ວຍທີ່ໂປ່ງໃສ, ມີອິດສະລະ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັນທີ່ໃຫຍ່ໃນສັງຄົມອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ.

ໃນກາງປີ 2017, ໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽນຮູ້ຂອງພວກເຮົາທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນໃນແອ໋ບການເງິນບຣ໋ອກເຊັນ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນມີຫລາຍໂຄງການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນທີ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອນໍາພາລະບົບແພຣດຟອມການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນ ສໍາລັບທົດສະວັດຂ້າງໜ້າ.

ການໃຫ້ແນວຄິດການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແນວຄິດການເງິນທີ່ສໍາຄັນ ແກ່ສະມາຊິກທັງໝົດຂອງພວກເຮົາຈະເປັນເປົ້າໝາຍພື້ນຖານຂອງລະບົບແພຣດຟອມການເງິນຂອງພວກເຮົາ. ຫ້ອງການໃຫຍ່ທີ່ເນັ້ນການຮຽນຮູ້ທາງການເງິນທີ່ທັນສະໄໝ ໃໝ່ຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນເມືອງ ອາບູ ດາບີ ເຊິ່ງຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສູນສຶກສາທາງການເງິນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສູນຕ່າງໆ ພ້ອມທັງຮຸ້ນສ່ວນໃນຫລາຍປະເທດຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອທີ່ຈະນໍາເອົາໜັງສືທາງການເງິນທີ່ທັນສະໄໝ ພ້ອມດ້ວຍແນວຄິດການລົງທຶນທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກໃໝ່ ຂະນະທີ່ຈະສ້າງຖານສະມາຊິກໃຫຍ່ ສໍາລັບຫລາຍປີຕໍ່ໜ້າ.

ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019