ການບໍລິຫານອົງກອນ
ອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງສໍາລັບທຸກຄົນໃນ FINANCIAL.ORG

ການດູແລກິດຈະການຂອງ Financial.org ແມ່ນຊຸດຂອງລະບຽບການທີ່ກໍານົດວ່າອົງກອນນີ້ຈະຖືກຈັດການບໍລິຫານ ແລະ ດໍາເນີນການໂດຍພະນັກງານຫ້ອງການໄດ້ແນວໃດ. ທີມຜູ້ບໍລິຫານອົງກອນຈະດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງອົງກອນໃນແຕ່ລະວັນ ຂະນະທີ່ ຄະນະສະມາຊິກຮ່ວມຈະເຮັດວຽກ ຄືເປັນກົນໄກກວດກາ ແລະ ສ້າງຄວາມສົມດຸນ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກໃຫ້ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃນໄລຍະຍາວ.​

ຄະນະສະມາຊິກ

ໂຄງສ້າງຄະນະສະມາຊິກໃນ Financial.org ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບ "ຄະນະຜູ້ອໍານວຍການ" ໃນບໍລິສັດອື່ນໆ.

ຄະນະກໍາມະການສະມາຊິກລະດັບ 1 ແມ່ນ ທູດແອມບາສເດີສິນຄ້າ. ທູດແອມບາສເດີແມ່ນຕົວແທນຂອງສະມາຊິກທົ່ວທຸກມຸມໂລກ ຜູ້ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດດ້ານການເງິນ, ທີ່ກໍານົດໂດຍຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ. ທູດແອມບາສເດີ ຍັງເປັນສະມາຊິກ ຜູ້ທີ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍການເງິນທີ່ມີໂຄງສ້າງທີ່ດີຫລາຍ.

ຄະນະສະມາຊິກລະດັບທີ 2 ແມ່ນ ຄະນະສະມາຊິກພາກພື້ນ (RMC). ຄະນະສະມາຊິກພາກພື້ນຈະຊ່ວຍ Financial.org ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາທາງການເງິນ ແລະ ຫລັກສູດການສຶກສາ ເຊັ່ນການປະຊຸມ, ສໍາມະນາ ແລະ ການປະຊຸມໃນເຊິງປະຕິບັດ ໃນຫລາຍພາກພື້ນທົ່ວໂລກ. ຄະນະແຕ່ລະຄະນະຈະມີ 5 ສະມາຊິກ ແລະ ຄະນະເຫລົ່ານີ້ຈະລາຍງານໂດຍກົງຫາຄະນະ IMC.

ຄະນະສະມາຊິກລະດັບສູງສຸດ ແມ່ນ ຄະນະສະມາຊິກສາກົນ (IMC). ຄະນະສະມາຊິກສາກົນ ທີ່ປະກອບມີ 7 ສະມາຊິກທີ່ນໍາພາໂດຍປະທານ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນການຂອງຫລັກສູດການສຶກສາທາງການເງິນ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງ Financial.org ຢູ່ທົ່ວທຸກມູມໂລກ. ນອກຈາກນີ້ ຄະນະສະມາຊິກສາກົນຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ເພື່ອສ້າງເປົ້າໝາຍໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ຍາວຂອງລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້.​

ການເປັນຜູ້ບຸກເບີກໝາຍເຖິງການເອົາຕົວຂອງທ່ານເອງອອກໄປທີ່ນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ໂລກຕັດສິນ.

ສະມາຊິກ RMC & IMC ແມ່ນໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ Financial.org ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການ. ການແຕ່ງຕັ້ງແມ່ນອີງໃສ່ຄຸນນະທໍາ - ການເປັນສະມາຊິກບຸກເບີກ ພ້ອມທັງ ສະມາຊິກ ຜູ້ທີ່ປະກອບສ່ວນດ້ານເວລາ ແລະ ເງິນ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມເອກະລາດ, ຊື່ສຽງ ແລະ ຕໍານານຂອງ Financial.org.

ສ້າງຂຶ້ນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານຢ່າງຊານສະຫລາດ

Financial.org ແມ່ນກຽມພ້ອມທີ່ຈະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ຜ່ານການສຶກສາທາງການເງິນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ. ການໂຕ້ຕອບທີ່ອີງໃສ່ການສຶກສາ-ລາງວັນ ລະຫວ່າງຊຸມຊົນສະມາຊິກທົ່ວໂລກ ແລະ ໂຄງການ ໂອກາດການສຶກສາທາງການເງິນປ່ຽນແປງໃໝ່ ຈະນໍາໄປສູ່ລະບົບທີ່ຈະສືບຕໍ່ເຕີບໂຕ ແລະ ວິວັດຕົວມັນເອງຕະຫລອດເວລາ ເພື່ອຕອບກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສະມາຊິກ.​ Financial.org ແມ່ນກຽມທີ່ຈະກາຍເປັນລະບົບການສຶກສາທາງການເງິນເອກະລາດ ທີ່ບໍລິຫານໂດຍສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ ແລະ ສໍາລັບສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດ.

Financial.org ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ມີພ້ອມດາວໂຫລດ
ດາວໂຫລດແອ໋ບໂມບາຍທາງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້.
Financial.org ແມ່ນລະບົບການຮຽນຮູ້. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລັກຊັບ ແລະ ຮັບເອົາຜົນຕອບແທນການເງິນ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2016 - 2019