អភិបាលកិច្ច​សាជីវកម្ម
អនាគត​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​សម្រាប់​មនុស្ស​គ្រប់ៗ​រូប​នៅ​ក្នុង FINANCIAL.ORG

អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មរបស់​ Financial.org គឺជាសំណុំនៃច្បាប់ដែលកំណត់ពីរបៀបដែលអង្គភាពការងារនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងដំណើរការដោយអ្នកកាន់តួ​នាទីរបស់អង្គភាពការងារ។ ក្រុមអ្នក​គ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិដំណើរ​ការ​អង្គភាព​នេះនៅលើមូលដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃ ខណៈពេលដែលសមាជិកគណៈកម្មាធិការ (នៅពេលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងពេញលេញ) និងដើរ​តួ​នាទីជាយន្តការពិនិត្យនិងរក្សាតុល្យភាពដើម្បីធានាឱ្យបានថា​សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកត្រូវបានការពារក្នុងរយៈពេលវែង។

សមាជិកគណៈកម្មាធិការ​

រចនាសម្ព័ន្ធសមាជិកគណៈកម្មាធិការក្នុង Financial.org គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹង "ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល" នៅក្នុងសាជីវកម្មផ្សេងទៀត។

The 1st Level of Members Committee is Brand Ambassadors. Brand Ambassadors are members’ representative around the world who had achieved a certain level of Financial Success, set by the management. Brand Ambassadors are also members who had build a healthy and well-structured Financial Network.

គណៈកម្មាធិការ​ទទួលបន្ទុក​សមាជិក​សមាជិក​កម្រិតទី 2 គឺជា គណៈកម្មាធិការ​ទទួលបន្ទុក​សមាជិក​សមាជិក​ថ្នាក់តំបន់ (RMC)។ RMC នឹង​ធ្វើជំនួយការ​ដល់ Financial.org ដើម្បី​ដំណើរការ​សកម្មភាព & កម្មវិធី​អប់រំ​ចំណេះដឹង​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​របស់យើង​ដែល​មាន​ប្រភេទ​ដូចជា ការចរចារ, សិក្ខាសាលា និង​កិច្ចប្រជុំប្តូរយោបល់​នៅតាម​តំបន់​នានា​នៅជុំវិញ​ពិភពលោក។ RMC នីមួយៗ ត្រូវ​មាន​សមាជិក​សមាជិកា​ចំនួន 5 នាក់ ហើយ​គណៈកម្មាធិការ​ត្រូវរាយការណ៍​ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ IMC។

គណៈកម្មាធិការ​ទទួលបន្ទុក​សមាជិក​សមាជិក​ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុត គឺជា គណៈកម្មាធិការ​ទទួលបន្ទុក​សមាជិក​សមាជិក​ថ្នាក់អន្តរជាតិ (IMC)។ IMC ដែលមាន​សមាជិក​សមាជិក​ចំនួន 7 រូប ដែល​បាន​ដឹកនាំ​ដោយ​ប្រធាន​របស់ខ្លួន នឹង​សហការគ្នា​ជាមួយ​ថ្នាក់គ្រប់គ្រង​ផ្នែកប្រតិបត្តិ​ដើម្បី​ធានាឲ្យបាន​នូវដំណើរការរលូន​នៃ​កម្មវិធី​អប់រំ​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ & សកម្មភាពរបស់ Financial.org financial education programs & ទាំងអស់​​​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក។ លើសពីនេះ IMC នឹង​ណែនាំ ហើយ​ប្រឹងប្រែង​ធ្វើការ​ដោយផ្ទាល់ដៃ​ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​នេះ​ដើម្បី​កំណត់​គោលដៅ​រយៈពេល​ខ្លី, មធ្យម និង​រយៈពេលវែង​នៃ​កម្មវិធី​នេះ។

ក្នុងនាមជាអ្នកត្រួសត្រាយមានន័យថាការដាក់ខ្លួនអ្នកនៅទីនោះសម្រាប់ពិភពលោកដើម្បីវិនិច្ឆ័យ។

សមាជិក RMC និង IMC ត្រូវបានតែងតាំងដោយ Financial.org​​ព្រមទាំងការ​ផ្អែក​តាមអនុសាសន៍ផ្តល់​ជូ​ន​ដោយសមាជិកគណៈកម្មាធិការ​ឯទៀត។ ការចាត់​តាំង​នឹង​ត្រូវផ្អែកលើស្នា​ដៃ​ - ជាសមាជិកដែលជាអ្នកត្រួសត្រាយព្រមទាំងសមាជិកដែលបានចូលរួមចំណែកច្រើនទាំងពេលវេលានិងប្រាក់កាស់ដើម្បីជួយបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះ​និង​កេរ្តិ៍តំណែលរបស់​Financial.org

រចនាឡើង​តម្រូវតាម​តម្រូវ​ការ​របស់អ្នក

Financial.org មាន​ការព្យាយាមធ្វើ​ការធ្វើឲ្យជីវិត​មនុស្ស​ប្រសើរឡើង​តាមរយៈ​ការអប់រំចំណេះដឹង​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​កំពុង​បន្ត។ ទំនាក់ទំនង​អាស្រ័យ​លើ​ការស្វែងយល់​តាមរយៈ​ការផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត​រវាង​សហគមន៍​នៃ​សមាជិក​សមាជិកា​លើ​ពិភពលោក និង​កម្មវិធី​អប់រំ​ចំណេះដឹង​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​​ដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរ & កាលានុវត្ថភាព (ឱកាស) របស់ខ្លួន នឹងនាំឲ្យ​មាន​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​នឹង​បន្ត​រីកចម្រើន​ទៅមុខ​ក្នុង​ពេលវេលា​ជាបន្តបន្ទាប់​របស់ខ្លួនផ្ទាល់ ដើម្បីសម្រុះសម្រួល​ដល់​តម្រូវការ​នៃ​សមាជិក​សមាជិកា​របស់ខ្លួន។ Financial.org មាន​ការកំណត់​ឲ្យ​ក្លាយជា​កម្មវិធី​អប់រំ​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មានឯករាជ្យភាពពេញលេញ​ដែល​មានការគ្រប់គ្រង​ដោយ និង​សម្រាប់​សមាជិក​សមាជិកា​របស់ខ្លួន។

Financial.org ឆ្ពោះ​ទៅមុខជាមួយនឹងទំនុកចិត្ត
អាចរកទាញយកបាន
អាចរកទាញយកបាន
ទាញយក​កូនកម្មវិធី​លើ​ទូរសព្ទដៃ​ជាផ្លូវការ​របស់យើង​នៅថ្ងៃនេះ។
Financial.org គឺជា​កម្មវិធី​អប់រំ​ចំណេះដឹង​មួយ។ យើង​មិន​ជួញដូរ​សញ្ញាប័ណ្ណ និង​ទទួល​អត្ថប្រយោជន៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ណា​មួយ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផលិតផល​កម្មវិធី និង​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទេ។
រក្សា​សិទ្ធិ​គ្រប់​យ៉ាង © 2016 - 2019